Politika zasebnosti

Podjetje S CONSULTING, Željka Zaić s.p., Koprska ulica 4, 6310 Izola, matična številka: 8405930000, davčna številka: 99617595 (v nadaljevanju kot podjetje), sprejema to Politiko zasebnosti z namenom, da seznani vse svoje stranke in druge povezane osebe, z nameni in podlagami obdelave osebnih podatkov, ki jih slednje zbira in obdeluje pri svojem poslovanju ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje se zaveda pomena varnosti osebnih podatkov in ji namenja posebno skrb. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili podjetju posredovani. Z osebnimi podatki upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč vso veljavno zakonodajo in vse najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki, z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem podjetje uporablja ustrezno stopnjo zaščite ter fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem
osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili zbrani, shranjeni ali drugače obdelani.

Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZVOP-1) so v politiki varstva osebnih podatkov zajete naslednje informacije:

  • kontaktne informacije upravljavca osebnih podatkov in kontaktne informacije pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
  • nameni obdelave,
  • podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
  • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
  • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
  • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Ime in kontaktni podatek upravljavca:

Upravljavec podatkov je podjetje S CONSULTING, Željka Zaić s.p., Koprska ulica 4, 6310 Izola
Kontakt: info@malivikingi.si

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:
Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja prodaje blaga in storitev.
V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, priprava ponudbe/predračuna, sklenitev pogodbe, dobava blaga, dostava blaga na dom, obveščanje o spremembi prodajnih pogojev, izvajanje sprememb pogodbenega razmerja, obračunavanje blaga, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij posameznikov, pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Za potrebe izvajanja pogodbe, sklenjene s posameznikom, podjetje, dokler je to potrebno za izvajanje pogodbe, obdeluje vse podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Sem sodijo zlasti podatki kot so: ime in priimek, zasebni in osebni ali službeni e-poštni naslov, kontaktni telefon, podatki za izdajo ponudbe glede na povpraševanje, naslov, podatki o bančnem računu (TRR številka, banka, sklic).

Obdelava na podlagi zakona:

Podjetje lahko podatke o naročilu in z njimi povezane podatke o posameznikih ter osebne podatke posameznika hrani in obdeluje, za namene obračuna storitev oziroma blaga in izdajo računa.

Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, ki podjetju dajejo ustrezno podlago za obdelavo in hrambo osebnih podatkov.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje:

Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa podjetje uporablja osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na privolitvi, ki jo posameznik posreduje podjetju. Privolitev se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah in storitvah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje, profiliranje glede na pretekle in sedanje nakupe ter pripravo personaliziranih ugodnosti ter profiliranje glede na podatke iz piškotkov aktivnosti na spletnih straneh podjetja. Obveščanje se izvaja preko kanalov, ki jih je v privolitvi izbral posameznik. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo potrebam in željam posameznika in da podjetje posameznikom zagotovi čim boljšo uporabniško izkušnjo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bila privolitev dana ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo privolitve je med drugim mogoče urediti preko elektronske pošte na naslov info@malivikingi.si. Preklic oziroma sprememba privolitve se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve. Veljavna je zadnja podana privolitev posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica privolitve ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem, kot na primer odstop od pogodbe.

Privolitev lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo privolitve ne more podati sam. Takšna privolitev bo veljala dokler je eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko bo skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobil, ne prekliče ali spremeni.

Kjer privolitev vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, lahko podjetje izvaja profiliranje posameznika z uporabo podatkov iz piškotkov na spletnih straneh podjetja, preteklih in sedanjih nakupov (vrsta blaga, količina, cena), ter osebnih podatkov podanih ob registraciji oziroma ob pristopu h kartici ugodnosti, kar omogoča kreiranje ponudb blaga, prilagojenih posamezniku. Podjetje na podlagi izdelanega profila posamezniku posreduje prilagojeno ponudbo oziroma informacijo o ponudbi, pri čemer prejem takšne ponudbe oziroma informacije, za posameznika ne pomeni nikakršnih obveznosti.

Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Podjetje lahko po potrebi, za izvajanje določenih del, ki prispevajo k njegovim storitvam, pooblasti druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument. Zunanjim obdelovalcem bo podjetje tovrstne podatke posredovalo oziroma naredilo dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Podjetje na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Podjetje se bo npr. odzvalo na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podjetje podatke hrani največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani, oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev ali prodaje blaga, kot tudi za namene profiliranja, se ti podatki pri podjetju hranijo in obdelujejo še 15 let po tem, ko je posameznik podal svojo privolitev.

Podatki potrebni za obveščanje posameznikov in pošiljanje e-novic, se obdelujejo na podlagi privolitve posameznika in se pri podjetju hranijo in obdelujejo še 10 let po tem, ko je posameznik podal svojo privolitev.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 1 mesecu po prejemu takšne zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dodatna 2 meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v roku 1 meseca od prejema zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov info@malivikingi.si ali po pošti na naslov S CONSULTING, Željka Zaić s.p., Koprska ulica 4, 6310 Izola. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na prodajnih mestih podjetja S CONSULTING, Željka Zaić s.p., Koprska ulica 4, 6310 Izola.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva dodatne informacije, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

  • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
  • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Podjetje posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov inpravico do ugovora.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@malivikingi.si ali po pošti na naslov S CONSULTING, Željka Zaić s.p., Koprska ulica 4, 6310 Izola. Posameznik lahko pritožbo odda tudi na prodajnih mestih podjetja na naslovu S CONSULTING, Željka Zaić s.p., Koprska ulica 4, 6310 Izola. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v 5 delovnih dneh.

Končne določbe

V kolikor ta Politika zasebnosti ne obravnava določenih področij, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, se za ta področja uporablja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe Politike zasebnosti, o čemer bo podjetje posameznika seznanilo z objavo na spletni strani www.malivikingi.si, 30 dni pred pričetkom njene veljavnosti.

V primeru vprašanj o Politiki zasebnosti se posameznik lahko obrne na podjetje preko elektronske pošte, na naslov info@malivikingi.si.

Uporaba piškotkov

Ko obiščete našo spletno stran, se v vašem brskalniku shranijo informacije v obliki piškotka (majhne besedilne datoteke). V le-tem se shranijo podatki o vaši uporabi spletne strani (identifikacijska številka, datum obiska itd.). Z uporabo piškotkov olajšamo uporabo naše spletne ponudbe z različnimi storitvenimi funkcijami (kot je prepoznavanje predhodnih obiskov) in tako lahko spletno ponudbo bolje prilagodimo vašim potrebam. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite in obstoječe piškotke izbrišete, tako da v svojem brskalniku opravite ustrezne nastavitve. Funkcija pomoči večine brskalnikov navaja, kako izvedete te nastavitve. Če piškotkov ne sprejmete, lahko to omeji storitvene funkcije spletne ponudbe. Zato priporočamo, da pustite funkcijo piškotkov vključeno.

Razen tega uporabljamo tudi piškotke zunanjih ponudnikov za ponovna trženja in tehnologije ponovnega trženja, da optimiziramo našo spletno ponudbo in tržne namene, ki temeljijo na interesih. Shranjeno vedenje brskanja se analizira z uporabo algoritma, tako da se lahko poznejša ciljna priporočila za izdelke, povezane z zanimanjem, prikažejo v obliki reklamnih pasic ali oglasov na spletnih straneh tretjih oseb. Pseudonimizirani uporabniški profili niso združeni z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima brez ločenega izrecnega soglasja zadevne osebe.

Podrobnejše informacije o tem, kako to storite v različnih brskalnikih, najdete na naslednjih spletnih mestih: youronlinechoices, Network Advertising Initiative in/ali Digital Advertising Alliance. Tam boste našli tudi podatke o tem, kako lahko izbrišete piškotke s svojega računalnika ter splošne informacije o piškotkih.